maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Personální činnost

Autor: Autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Úkolem personální činnosti je zajistit pracovní sílu v požadovaném počtu, době a kvalifikaci.

Pracovně právní ustanovení

1. Celostátní předpisy (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, kolektivním vyjednávání, mzdě, živ. minimu…)
2. Vnitropodnikové (zaměstnavatel uzavírá s…)
a) kolektivní smlouva -odborovým svazem; sociální shoda, cílem je oboustranně přijatelný kompromis
b) podnikové dohody -podnikovou radou (tvořenou zaměstnanci)
c) pracovní smlouvy - zaměstnancem

Pracovníci v podniku

Kvalifikace - souhrn teoretických znalostí, praktických zkušeností a osobních vlastností a schopností; způsobilost vykonávat práci určité složitosti, přesnosti a namáhavosti.

Členění podle
1. zaměstnání
a) Dělníci (fyzická práce)
b) Provozní a obsluhující (pracují ve službách, zabezpečují chod výroby)
c) Ostatní duševní (vykonávají odborná zaměstnání)

2. druhu činnosti
a) V hlavní činnosti
b) V ostatních činnostech podniku

3. podobnosti vykonaných prací a kvalifikace (10 tříd; pro potřeby statistiky; převzato z EU)
Pohyb v podniku (fluktuace) "úbytek(přírůstek)/ O EPP"
a) Přirozená (důchod, úmrtí, přeřazení…)
b) Nežádoucí (neodůvodněné odchody) "úbytky dohodou nebo výpovědí/průměrný EPP

Průměrný EPP = (stav0 + stav1) / 2
Průměrný EPP = (?stav měsíce0 + stav k 31.12) / 13

Personální činnosti

1. Plánování
Plány
a) míst (počet míst , které je nutno obsadit, aby byl splněn výrobní úkol)
b) obsazování míst (určuje konkrétní osoby na konkrétní místa)
c) kádrových rezerv (jaká jsou místa v současnosti a jaká budou v budoucnosti)
d) pracovního zařazení rezerv (umístění ostatních duševních)
e) výhledový (výchova a doškolování)

Faktory ovlivňující plánování:
1. Produktivita práce (výroba/čas › ks/h); zvyšuje se modernizací a růstem intenzity práce
2. Ukazatele využití pracovní doby
a) KEV - extenzitní (skutečně odpracovaná doba/VČF)
b) KIV - intenzitní (skutečné výkony/normované výkony)
c) KKV - komplexní (KIV*KEV)

Nominální časový fond = počet pracovních dnů (255)
Využitelný časový fond = doba po kterou pracovníci pracovaly (255dnů - O dovolená - O absence)
2. Získávání (nábor)
A. z vlastních zdrojů (výchova, školení)
B. z volných zdrojů (na trhu práce)
3. Výběr a rozmisťování
Výběr se provádí na základě stanovených hledisek:

a) vyhodnocení podkladů tj. žádosti o místo (s životopisem) nebo dotazníku
b) přijímací pohovor
c) skupinový výběr Rozmístění je rozdělení pracovníků na základě požadavků útvarům.

4. Přijímání
Před vznikem pracovního poměru má zaměstnavatel povinnost:
1. Seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi vyplývající z pracovního poměru
2. Seznámit zaměstnance s pracovními a mzdovými podmínkami
3. Vyžádat si zdravotní prohlídku zaměstnance (jen u některých profesí)

Pracovní poměr
Pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (upravuje ho zákoník práce).

Způsob založení:
a) podepsáním pracovní smlouvy
b) volbou (družstva, společenská organizace, komunální správa)
c) jmenováním (na vedoucí místa u PO a FO)

Pracovní smlouva
Ujednání dvou stran o vzniku pracovního poměru. Obsahuje podstatné - druh práce, - místo výkonu práce, - datum nástupu do práce) a nepodstatné náležitosti např.:
1. zkušební doba - max. 3 měsíce; ne s absolventy nebo neplnoletými.
2. doba trvání pracovního poměru - s absolventy a mladistvími ne na dobu určitou (pouze na jejich žádost).
3. kratší pracovní úvazek
4. sjednání mzdy nebo platu

Při vzniku pracovního poměru zaměstnavatel musí:
1. dát zaměstnanci platební výměr
2. převzít zápočtový list
3. vyplnit evidenční list důchodového zabezpečení
4. přihlásit zaměstnance k SaZP (do 8 dnů)
5. převzít daňové prohlášení zaměstnance - pro uplatnění nezdanitelných částek (do 30 dnů)

Druhy pracovních poměrů
Hlavní - na plnou pracovní dobu; u kmenového zaměstnavatele; podepisuje prohlášení o zúčtování daně.
Vedlejší - pokud existuje hlavní; na kratší pracovní dobu; výpověď bez udání důvodů (výpovědní lhůta 15 dnů); nárok na dovolenou; jiné zdanění.
Souběžný - dva a více vedlejší pracovní poměry a žádný hlavní.
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti - na práce, které nemá zaměstnanec v náplni práce; max 1 týdenní pracovní doby.
Dohoda o provedení práce - max 100 hodin ročně; neodvádí se SaZP.

5. Motivace
6. Péče o pracovníky
7. Mzdová politika
Viz motivace a odměňování pracovníků (8)
8. Evidence
9. Rozvázání pracovního poměru
,,,,,