maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Právní formy podnikání

Autor: Lukáš Resl

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Obchodní zákoník, živnostenský zákoník a zákon o státním podniku vymezují právní formy podnikání.

Kritéria volby právních forem podnikání


Účast na podnikání
1) podnik jednotlivce (FO i PO) tj. živnost nebo soukromí podnik;
2) více osob › společnost nebo družstvo;
3) stát › státní podnik.
Zdroj kapitálu (základní jmění nebo cizí zdroje ve formě prostředků peněžních, hmotných nebo práv)

Forma ručení
1) omezené - pouze vkladem
2) neomezené - vkladem i svým majetkem
a) přímé - každý společník ručí za závazky (v.o.s.)
b) solidární - společníci ručí společně za závazky

Kompetence řízení
1) vedení podniku - vymezení pravomoci a odpovědnosti rozhodovat o vnitřních záležitostech podniku
2) zastupování podniku navenek - vymezení pravomoci a odpovědnosti jednat jménem podniku s třetími osobami).
Kontrolní pravomoc - mají všichni společníci. Může se zřídit dozorčí rada.
Rozdělení zisku - se uskutečňuje podle výše vloženého kapitálu, rozsahu osobní spolupráce a podílu na řízení společnosti, rozsahu ručení
Zánik podniku - vzájemnou dohodou, uplynutím doby, rozdělením, sloučením, likvidací, konkurzem. Lze při založení určit i jiný způsob, pokud ho umožňují zákonné předpisy.

Soukromý podnik - Živnost

- soustavná činnost provozovaná podnikatelem (FO i PO) samostatně, vlastním jménem, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem (plnoletost, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Druhy živností:

1) Ohlašovací - na základě ohlášení živnostenskému úřadu - živnostenský list
a) Řemeslné - vyučení v oboru (výuční list)
b) Vázané - podmínkou je jiná odborná způsobilost (maturitní vysvědčení, vysvědčení o absolvování VŠ, kvalifikační zkouška, praxe v oboru)
c) Volné - podmínkou není žádná způsobilost

2) Koncesované - splnění zvláštních podmínek - koncesní listina (koncese, státní souhlas).

Živnosti dále dělíme na:
1) obchodní
2) výrobní
3) poskytující služby

Zánik podniku:
- smrtí FO (zánikem PO),
- uplynutím doby,
- rozhodnutím živnostenského úřadu (porušení podmínek stanovených zákonem nebo koncesní listinou; více jak 5 let nečinnosti od vydání živnostenského listu/koncesní listiny)
Některé činnosti nesmějí být provozovány jako živnost např. vyhrazené státu nebo určené práv. osobě, využívání výsledků tvůrčí duševní činnosti jejich autory, lékaři, advokáti, výchova a vzdělávání, činnosti typicky podnikatelské (banky, pojišťovny…).

Družstvo

Společenství neuzavřeného počtu osob (min. 5 nebo 2 PO) založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.
Družstvo tedy může být subjekt:
podnikatelský, který zajišťuje a podporuje soukromé podnikání členů.
Zajišťující uspokojování sociálních, kulturních, vzdělávacích a jiných potřeb členů › nezisková organizace.
Založení:
Na ustavující členské schůzi se schválí stanovy a zvolí představenstvo a kontrolní komise. Průběh schůze se osvědčí notářským zápisem.

Stanovy obsahují:
Členství vzniká:
Podmínkou vzniku členství je splacení základního členského vkladu (jeho části = vstupní vklad) min do 3 let.

Členství zaniká:
Zdroj kapitálu:
Základní jmění (tvořené členskými vklady) musí při založení činit alespoň 50 000 Kč.
Nedělitelný fond musí při založení činit alespoň 10% zapisovaného základního jmění a každý rok navýšit alespoň o 10% ročního zisku, až do okamžiku, kdy fond dosáhne 1/2 zapisovaného základního jmění.

Ručení: omezené
Nejvyšší orgán: členská schůze - schází se nejméně jednou za rok, rozhoduje o změnách stanov, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, schvaluje roční účetní uzávěrku, rozhoduje o rozdělení a užití zisku, zvýšení/snížení zapsaného základního jmění, zániku družstva, sloučení, rozdělení, přeměně.

Statutární orgán: představenstvo - většinou si volí předsedu (řídí jednání); stanovy však mohou určit, že představenstvo volí ředitele, který řídí běžnou činnost družstva.
Kontrolní orgán: kontrolní komise - nezávislá, odpovídá členské schůzi.

Zrušení:

Státní podnik

Zřizuje stát. Zakládá je ministerstvo nebo orgán místní samosprávy vydáním a žádosti o zápis do OR. Jsou to podniky
- zaměřené na podnikatelskou činnost
- pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů - v zakládací listině je určen povinný předmět podnikání; částečně financovány dotacemi.

Ručení: omezené

Orgány:
výkonný - ředitel (jmenován zakladatelem), který jmenuje/odvolává zástupce na dobu své nepřítomnosti.
kontrolní (poradní) - dozorčí rada, která:
,,,,,,,,,,