maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Problematika sekt

Autor: Daniela Bednářová

sekty - z latinského slova secare = dělit, řezat

znaky:
- početně i věkově různorodé
- autoritářství
- fundamentalismus (=nekritické přijímání něčeho), fanatismus
- uzavřenost
- tajnůstkářství, zamlžování, zatajování určitých skutečností (např. organizační struktury)
- snaha o rozšiřování

důvody vstupu:
- hledání autority, citu, klidu a prostoty, lásky a porozumění
- snaha o řešení problémů
- snaha orientovat se bez námahy poznání - dávají jednoduché odpovědi na složité otázky
- možnost seberealizace, ale i potřeba někam patřit
- k jejich rozšiřování došlo na konci 20. století, po změně pol. systému - módní záležitost

základní rozdělení:
1. křesťanské - Voda Života, Nový život, Ježíš přijde, Sbor božího slova
2. křesťanské sbory - Adventisté sedmého dne
3. na pomezí křesťanství - Mormoni, Svědci Jehovovi, Moonisté
4. z orientálního učení - Hare Krišna
5. novodobé - scientologická církev

SVĚDCI JEHOVOVI

- zakladatel Američan Russel - 1870
- ústřední orgán Strážná věž v Brooklynu
- většinou mají pověst jako čestní, slušní. milí a dobří lidé - zkoušeni z komunikace s lidmi
- základem Bible - upravují ji pro svou potřebu, Boha nazývají Jehova
- vydávají časopis Strážná věž - "Jediný kanál božské pravdy" a Probuďte se ("jedinou pravdu" podle potřeby a okolností mění stále)
typické znaky:
- neslaví Vánoce (podle nich pohanské svátky slunovratu, ve Strážné věži: "Vánoce nemají nic společného s narozením Krista...")
- zásadně proti vojenské službě (raději se nechají zavřít než by nosili zbraň)
- odmítají transfúzi krve (starozákonní zákaz na jakékoli předání krve), znak kříže
- popírají, že Ježíš zemřel na kříži
- počítají konec světa (vyhnout se hroznému Armageddonu vyžaduje splnit určité podmínky; na prvním místě stojí požadavek vykazovat určitý počet hodin týdně v tzv. polní službě, tedy mluvení o Jehovovi s nevěřícími)
- Armageddon musí podle nich přijít, aby tato země byla očištěna od všech, kteří odmítli jehovistické učení
- posvátná je pyramida

MORMONI
= CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ

- zakladatel Josef Smith - 1820 - prý se mu několikrát zjevil Bůh a nabádal ho k vytvoření nového společenství, vyluštil hieroglyfy na egyptských deskách (kniha Mormon)
- nejrychleji rostoucí náboženská společnost na světě - dnes čítá 10 mil. lidí (i černoši), u nás 2000 příznivců
- zakladatel Joseph Smith vydává v roce 1830 knihu Mormon a v témže roce 6 lidí zakládá Církev Ježíše Krista...
- nejprve se usadili v Nauvoo ve státě Illinois, tam se dostává Smith do konfliktu se zákonem a je zabit, dochází k rozdělení církve - jedna skupina přichází do Utahu a zakládá město Salt Lake City, dnešní světové centrum mormonů.
- dodnes asi 70% Utahu členy mormonské církve
typické znaky:
- mnohoženství (oficiálně od této praxe ustoupili koncem předmin. století), muži nadřazeni ženám
- smíření krve - učení, že k odpuštění některých našich hříchů nestačí krev Ježíšovy oběti, ale musíme platit vlastní krví. Proto po vážnějších přestupcích jako vražda, cizoložství nebo sňatek s černoškou muž, kterému se říkalo "trestající anděl", prořízl přestupníkovi hrdlo.
- mormoni věří, že každý člověk bude spasen - ale ti, kteří jsou věrni mormonskému učení, dostanou po smrti navíc svou planetu, na které se stanou Bohy a dostanou množství manželek
- do r. 1978 v této církvi černoši diskriminováni
- mají dva druhy bohoslužebních místností:
1. modlitebny - pravidelná shromáždění, ale i společenské akce, diskotéky...
2. chrámy - pouze několik desítek po celém světě - do těchto chrámů přicházejí jen ke třem obřadům:
ZASVĚCENÍ - každý mormon dostane magické spodní prádlo, které musí nosit na holém těle po zbytek života 24 hodin denně (výjimka: při koupání nebo veřejné sportovní akce), údajně chrání před zlem, ďáblem a nemocí
KŘEST - křtí se i zasvěcení i za mrtvé
VĚČNÝ SŇATEK - obřad nutný, aby se manželé po smrti mohli stát Bohy (žena dostane tajné jméno, které jméno, které znají jen oni a kterým ji pak manžel v soudný den vyvolá z hrobu)
- slova druhého představitele církve: "Jsme nejchytřejší lidé na světě, nejlepší lidé, jací kdy žili na zemi a neříkám to chlubivě, protože věřím, že tato pravda je zjevná každému, kdo je ochoten se na nás nezaujatě podívat"
- víra v převtělování - duše je věčná
- odevzdávají 10% svých příjmů

HARE KRIŠNA
= MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO UVĚDOMOVÁNÍ SI KRIŠNY

- Oddaní (jak se sami titulují) přicházejí s myšlenkou, že smyslem života je začít si uvědomit Krišnu a pod toto slovo zahrnují jakékoli božství - všichni Bohové jsou obsazeni v Krišnovi
- byly dokonce konány pokusy jazykově sjednotit jméno Krišna a Kristus, (Kršna = Kristus)
- základní nauka hnutí: vzdát se všech citů a žádostí - tak se např. stává vzorem člověk, kráčející po typické indické ulici, kde před zraky kolemjdoucích stonají a umírají lidé a jeho to nechává chladným, protože je dostatečně odpoután od svých žádostí a citů
- "Lidomilové, kteří staví nemocnice a kostely, zbytečně utrácejí svůj čas."
- od oddaných vyžadován asketický způsob života: vstává se ve tři ráno, po studené sprše následuje buzení, mytí, oblékání a krmení model
- večer se oddaný ukládá ke spánku na 6 hodin na tvrdou zem
- žijí v komunitách (odebrán veškerý majetek při vstupu), nesmí číst časopisy, ani noviny, i styk s lidmi mimo komunitu je přísně zakázán, manželství však není doporučováno
- věří na kruh převtělování - pokud žiješ dobrý život, pak se narodíš ve vyšším postavení - pokud však např. jíš maso, pak se za trest narodíš jako tygr, aby ses dostatečně nažral
- jediný způsob jak se osvobodit z kruhu převtělování je odříkávání - 16 slov - "Hare kršna, hare kršna..."
(na krku mají šňůru se 108 kuličkami, za každou kuličku odříkávají nejméně 16x denně - tzn. celkem 1728x za den)
- jediné jídlo, které oddaní smějí jíst, je jídlo, které 6x denně nabízejí dřevěným a kovovým modlám, vegetariánství, zdržet se alkoholu, masa, vajec, kávy, čokolády
- modly se musí omývat a tu vodu pak oddaní pijí

SATANISTÉ

- jedním z mnoha symbolů číslo 666 (vzniklo matematickou hříčkou)
3 hlavní skupiny:
1. LA VEY - zakladatel oficiální satanistické církve v Kalifornii a autor tzv. Satanské Bible veřejný satanismus - považován za pouhé hraní a show
2. ČARODĚJNICKÉ SKUPINY - bílá magie - zaříkávání a kouzla mají pomáhat, černá magie - zaříkávání a kouzla mají škodit
3. TAJNÍ nebo TVRDOZRNÍ SATANISTÉ - zvířecí i lidské oběti (mohou z nich získat sílu), čím déle oběť trpí a čím více bolesti prožívá, tím více síly se z ní uvolní, čím mladší oběť, tím lépe - až přijde k Satanovi, lépe si ji uchová, běžné též pohlavní zneužívání dětí, pro tyto skupiny typické spojení sexu a utrpení
rituální kalendář - devatenáct svátků za rok a předepsaný způsob oslavy - např. 7. ledna svátek sv. Winebalda = typ: krvavý způsob, zvířecí nebo lidská oběť s odsekanými údy (pokud lidská oběť, pak muž ve věku 15-33 let)
symboly: pentagram (pěticípá hvězdy - jedním tahem)
                 kozlí hlava
                 hákový kříž (ramena zahnuta doprava - odpor)
                 velké a vepsané do kruhu (anarchie)
                 kříž vzhůru nohama

MOONISTÉ
= CÍRKEV SJEDNOCENÍ

Moonisté podle jejího zakladatele -San Myung Moon
- v květnu 1954, aby ukončil utrpení boží i lidstva založil "Sdružení Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanstva"
- základní učení moonistů najdeme v knize (jejich bibli) Boží princip (1957) - obsahuje souhrn moonova učení
- hlavní program této církve je formulován ve třech bodech:
1. dokonalá rodina - první a nejdůležitější cíl (zajímavé, že sám Moon 4x ženat)
2. sjednocení všech náboženství - Moon vybírá z každého učení pouze tu část, která je málo výrazná, aby ji bylo možno uvést v jiném náboženství - skutečné protiklady (např. křesťanství a hinduismus) není možné nikdy spojit
3. boj proti komunismu (ateismu) - vychází z osobní zkušenosti zakladatele této organizace

RODINA LÁSKY = DĚTI BOŽÍ

- zakladatel: David Brand Berg z USA, 1978
- od roku 1978 vystupují pod názvem Rodina lásky - propleteny dvě věci - biblické verše a sex
- vyznavači žijí ve společných domech tzv. koloniích (každý vystupující musí podepsat "revoluční kontrakt", kde mimo jiné podepisuje, že všechen jeho majetek propadá organizaci)
- zbavení identity - nové jméno
- jedním z pravidel kolonie je, že každý člen má být zcela nesobecký a vždy ochotný vyhovět ostatním
- jsou přesvědčeni, že žijí "v poslední době", jsou vyvoleni k přežití a budou panovat jako elitní skupina
- v komunitách musí každý psát deník, který kontroluje vedoucí - ten na ně potom může vyvíjet nátlak a kontrolovat je
- pozitivní skutečnost je, že se zásadně staví proti drogám a alkoholu
- vedle toho zcela podporují lesbismus a incest - již malá děvčátka provozují před dospělými striptýz a tančí nahé, za což jsou odměňovány
- děti jsou též od malička učeny různým sexuálním praktikám a musejí je provozovat nejen mezi sebou, ale i s dospělými
- velký důraz na tělesnou krásu a přitažlivost
- největší úspěch dosáhla organizace v Brazílii a na Filipínách

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV

- zakladatel Hubbart - poč. 20. stol.
- organizují vzdělávací kurzy, testy - sdružují se v centrech
- vymývání mozků, odpojení od rodiny, prodání majetku

ISLÁM

- druhé největší světové náboženství s téměř jednou miliardou členů
- podle muslimů se každý člověk rodí jako muslim a až později (třeba výchovou) z něj rodiče "udělají" např. křesťana nebo bezvěrce
- islám podřízený
- muslim - podřízený
- islámský bůh - "Alláh" - má ještě 99 jiných jmen
- korán - učení islámu (částečně Starý i Nový zákon a k tomu přidané vlastní výroky Mohameda) - nesmí být nikdy přeložen (v jiném jazyce než v arabštině není již korán)
- sami muslimové říkají: celý islám stojí na 5ti sloupech:
1. vyznání Alláha jako jediného Boha a Mohameda, autora koránu jako největšího posla Alláha
2. povinnost pětkrát denně se modlit
3. odevzdávat dvě a půl procenta z příjmu
4. půst (povinnost postit se po všechny dny měsíce ramadánu, jen od východu slunce do západu, v noci může vše dohnat)
5. pouť do svatého města Mekky
- nesmějí pít vůbec alkohol, ani jíst vepřové maso
- může mít až čtyři manželky - kromě normálního manželství existuje i manželství na určitou dobu (víkend, měsíc, rok)