maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Rané feudální státy

Autor: Andrea Jandová

476 – zaniká Západořímská říše – konec starověku – začátek středověku

 

středověk - raný (5.-12.stol.)

                   - vrcholný (12. –15 st.)

                   - pozdní (15. –17. st.)

 

-          posun těžiště dějin do západní a střední Evropy, Skandinávie

-          nové etnické skupiny – germánské, slovanské, arabské → nositeli středověké kultury

 

-          po stěhování národů se zformovala 3 základní civilizační a kulturní centra:

-          1. latinská kultura západní – germánské, románská, slovanské národy

                                                      - jazyk latina

 

-          2. byzantsko–slovanská kultura – jazyk řečtina, staroslověnština

                                                             - Balkán, Malá Asie, východní Evropa – Černé moře 

 

-          3. islámská a arabská kultura – jazyk arabština

                                                          - přední Asie, Pyrenejský pol., severní Afrika, jih Francie

 

-          styky těchto skupin namnoze nepřátelské v oblasti Středozemního moře, s kulturami v Číně  a Indií pomocí arabských kupců

 

v      STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ (476 – 568):

 

-          z východu hrozili vpády asijských kočovníků – Hunové, Avaři, Bulhaři, Maďaři

 

-          nejsilnější germánské kmeny – Gótové, Burgundové, Vandalové, Langobardi, Alemani, Frankové, Sasové, Bavoři, Vikingové, Anglové, Markomani

 

-          375 – vpád Hunů do Evropy → počátek stěhování národů

až k Římu – velitel Attila

 

-          451 – Hunové zastaveni v bitvě na Katalaunských polích spojeným vojskem římským a germánským (stáhli se na východ a postupně vymřeli – poslední úspěch Říma)

 

-          germánské kmeny vytváří na území bývalé Západořímské říše barbarské státy (rychle vznikají a zanikají, nemají pevné hranice)

 

→ Ostrogóti

východ

říše v severní Itálii (od konce 5. – polovina 6. století)

boje o území s Byzantskou říší

nakonec říše padla pod útoky Avarů

 

→ Vizigóti

prošli celou Evropu až na Pyrenejský poloostrov – nakonec vyhnáni Araby

5. – počátek 8. století

 

→ Langobardi

ohrožováni Avary

opustili Panónii (Maďarsko) a usadili se na území Ostrogótů (konec 6. – polovina 8. století)

 

→ Anglové, Sasové, Jutové

pronikli na britské ostrovy

zatlačili Kelty na severe a na západ

postupně vytvořili 7 drobných států – 6. – 7. století (vytváření států) – 9 .století 

podlehli Vikingům

 

→ Frankové

u řek Loira a Seina

5. – 9. století

 

→ Vandalové

z Polska do severní Afriky

polovina 5. – polovina 5. století

Sardinie, Korsika, Sicílie

vyplenili Řím

 

-          Germáni žili v kmenech či kmenových svazech

-          patevectví, stěhovavé zemědělství

-          půda ve vlastnictví jednotlivých rodin

-          marky = společně vlastněná půda – např. les, louky, rybníky

-          uctívání nejvyššího boha Odina, Donar – bůh hromu a úrody

-          Germáni se postupně romanizovali

-          → románské národy – Francouzi, Španělé, Italové, Anglosasové zůstali Germány

 

-          posledním germánským kmenem, který pronikl na římskou půdu – Langobardi → Lombardie na severu Itálie

-          tažením Langobardů do Itálie roku 568 skončilo stěhování národů

 

v      FRANSKÁ ŘÍŠE:

 

FEUDÁLNÍ SPOLEČNOST:

 

-          v čele kmenu – kmenový náčelník = král (panovník)

→ vlastník veškeré půdy

→ tu pronajímal vojenským družiníků (leníci)

→ zaměstnávali členy družiny (poddané)

→ pracovali na půdě leníků

-          král = vlastník veškeré půdy

 

-          léno = feudum = pronajímaná půda

-          leníci = feudálové = držitelé léna, vojenští družiníci

 

3 stupně feudální držby půdy:

-          prekarium – půdy přidělena dočasně

-          beneficium – doživotně

-          léno – dědičně

feudální renta:

-          naturálie – zemědělské produkty

-          v penězích

-          robota – v úkonech

 

feudál má půdu, kterou obhospodařuje a ta se dělí na:

-          dominikál – sám sklízí, jeho vlastní náklady

-          rustikál – přiděluje rolníkům

 

-          leníci měli povinnost z výnosů léna vydržovat krále i dvůr

-          leníci žili z práce poddaných, kterým léno pronajímali

-          leníci postupně získali půdu do dědičného vlastnictví v později se z nich stává šlechta

-          úkoly poddaných – obdělávání půdy leníků → leníci jim půdu pronajmou → poddaní platí daně a část výnosů leníkům; musí se účastnit válečných konfliktů

-          požadavky církve – 1/10 úrody od poddaných; dary od voj. družiníků (za poslušnost poddaných)

-          král potřeboval církev k udržení své pozice – dary církvi

-          → církev bohatší než král – spor o investitum = právo o dosazování církevních hodnostářů

-          původní obyvatelstvo – vojensky porobené, na okraji společnosti

-          2 skupiny obyvatel – mocní leníci a poddaní

 

schéma feudální společnosti:

 

PANOVNÍK

 

VOJENŠTÍ DRUŽINÍCI

 

PODDANÍ – ČLENOVÉ DRUŽIN

 

PŮVODNÍ OBYVATELSTVO

 

 

VZNIK FRANSKÉ ŘÍŠE:

 

-          Franská říše se vytváří na území dnešní Francie, Německa a části Itálie

-          Germáni po usazení začali se zemědělstvím

-          podpora křesťanské církve

 

-          Chlodvík (kolem 480) z rodu Meroveovců kolem (zakladatel Franské říše) se spojil s papežem proti ariánským germánům – upevnění moci

-          ariánství – křesťanství , ale neuznávající jednotu Boha otce, syna a ducha svatého

 

-          za Meroveovců – rozšíření franského území (boje proti Slovanům, Arabům)

-          732 – bitva u Poitiers zastaven postup Arabů - majordomus Karel Martel (majordomus = správce královského statku)

 

FRANSKÁ ŘÍŠE ZA KARLA VELIKÉHO:

 

-          největší rozmach – Karel Veliký (768 – 814) – potomek Karla Martela

 

-          800 – korunovace Karla Velikého v Římě římským císařem → spojení moci franské a římských papežů

-          rozšiřoval své území

-          sám stál v čele vojska v bitvách

-          marky = pohraniční území, strategický význam

-          kulturně vzdělaný

-          zval na svůj dvůr evropské učence

-          stavěl školy, paláce, chrámy

-          sídlo Karla – Cáchy

-          nechal sestavit karolínské písmo = karolínská minuscula

-          karolínská renesance – období vlády Karla Velikého – návrat ke kultuře a učení na základech antické vzdělanosti

 

-          učenci na dvoře →

-          anglosaský básník Alcuin zYorku

-          německý učenec a Karlův životopisec Einhard

-          langobardský dějepisec Pavel Diakonus

-          vizigótský učenec Theodulf

 

-          chrám panny Marie v Cáchách

-          mince – stříbrný denár s podobiznou Karla

-          dovoz zemědělských plodin (vinná réva, obilí)

-          promyšlený systém zemědělství – tzv. trojhonný (trojpolní) systém – jař, úhor, ozim → později běžně používané po celé Evropě

 

-          na sklonku vlády – dynastické problémy při rozdělení říše mezi jeho syny – nedokázali se dohodnout

 

-          843 – za vlády jeho vnuků – rozpad říše – Verdunská smlouva

→ Západofranská ř. – Karel Holý

→ Východofranská ř. – Ludvík Němec

→ Střední část – Lothar

 

-          střední část se později rozpadá a rozděluje se mezi Západofranskou (→ Francie) a Východofranskou říši (→ území rozdrobených německých států)

 

v      SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ:

 

-          po rozpadu Franské říše – Východofranská říše – Ludvík Němec

-          kolem 900 – rozpad Východofranské na jednotlivá knížectví se samostatnou vládou (společné křesťanství, spojenectví proti nepřátelům, touha po výbojích)

-          feudalismu měl zde pomalejší vývoj – rolníci se bránili znevolňování – povstání

-          v 10. a 11. století roste vliv i majetek feudálů – snahy vytvořit jednotnou říši a sjednotit všechny křesťanské národy dynastie Karlovců

 

-          919 – za společného krále zvolen Jiří Ptáčník (Sas) – budování hradů, pevností, vojska

 

-          Ota – syn Ptáčníka – zakladatel ottonské dynastie, spis Renovatio imperií

 

-          Ota I.  – 962 – myšlenka obnovy římské říše - dal se korunovat papežem na císaře říše, která se začala nazývat Svatá říše římská

-          společně s českým Boleslavem I. porazili Maďary na Lechu 955

-          rozvoj kultury

-          boj o investituru – o nadřazenost světské nebo církevní moci

-          ani jednomu nástupci se nepodařilo obnovit římské impérium X německá šlechta

 

-          nastupuje dynastie sálská - Jindřich III., Jindřich IV. –– snaha prosadit moc císařskou nad církevní

-          papež Řehoř VII. – vydal „Diktát papeže“ – požaduje, aby se Jindřich vzdal práva uvádět biskupy do funkce - Jindřich se proti papeži postavil – vyhoštěn z církve – lid se vzbouřil proti Jindřichovi - podnikl pokořující pouť do Canossy 1077

 

-          1122 – konkordát wormský – Jindřich V. + Kalixt III. - vyřešení sporů –papež jmenuje církevní hodnostáře a císař potvrzuje držení pozemkového majetku a přijímá lenní přísahu

 

-          1152 – Fridrich I. Barbarossa, zozšiřování území, posilování panovnické moci

-          1176 – bitva u Legnana – Fridrich poražen italskými městy

-          1190 – zahynul při 3. křížové výpravě

 

-          počátlem 14. století končí boje o moc nástupem lucemburské dynastie

-          1257 – přijat zákon „sedm kurfiřtů“, kteří volili budoucího císaře (4 světští – vévoda saský, markrabě braniborský, falckrabě rýnský, král český, 3 církevní – arcibiskupové mohučský, trevírský a kolínský)

 

v      BYZANTSKÁ ŘÍŠE:

 

-          původní Východořímská říše – vznik 395 rozdělením říše Římské

-          název dle osady Byzantion

-          centrem Konstantinopolis = Cařihrad (pro Slovany)

-          jazykem řečtina

-          na jejím území hustá síť starověkých měst – centra řemeslné výroby

-          mezinárodní obchod

-          umělecké předměty, šperky, látky, koberce, mosazné předměty, zbraně

 

 

-          Justinián I. (527 – 565) – zavedl caesaropapismus = spojení moci církevní a světské do osoby panovníka

-          spravující církev a v jejím čele – patriarcha cařihradský

 

-          územní rozšíření a boje se sousedy (Peršané, Slované, Avaři, vyvrátili říši Ostrogótů, způsobili zánik Vandalů)

-          kolem 550 – Byzantská říše obsahovala – Apeninský, Balkánský pol., Malá Asie, východní pobřeží Středozemního moře, sever Afriky, jih Pyrenejského pol., četné ostrovy ve Středozemním moři

 

-          snaha o uspořádání vnitřních poměrů → Justiniánův kodex (zákoník)

 

-          rozvoj kultury, výstavby → Byzantský sloh – navazoval na antický a arabský

-          zdobení mozaikami, fresky, sochy, obrazy

-          chrám hagia Sofia

-          ikony – obrazy s náboženskou tématikou

-          dějepisné zápisky

 

-          velké sociální rozdíly – bouře mezi obyvatelstvem

 

-          532 – povstání rolníků v Cařihradě – povstání Níká (= zvítězíš) → krvavě potlačeno (prý na příkaz Theodory – Justiniánova manželka)

 

- Byzantská říše zánik pod nájezdem Turků v roce 1453

 

v      ARABSKÁ ŘÍŠE:

 

-          výhodná poloha z hlediska obchodu – mezi Evropou, Afrikou a Asií

-          zemědělství – nepříznivé podmínky → neosídlen v době starověku

-          jediná úrodná oblast – Hidžáz – oázy; Mekka, Medina

 

-          počátek 6. století – nejdůležitější křižovatka obchodu v Evropě

-          původní obyvatelstvo – kočovní Arabové

-          pastevectví koní, velbloudů, koz, ovcí – počet vlastněných koní a dobytka určoval bohatství

-          zemědělství při pobřeží

-          neustálé tahanice o půdu, dobytek, majetek, vodu

 

-          622 – sjednocování arabských kmenů pod vedením Mohameda (570 – 632) na základě nového náboženství – islám → počátek arabského letopočtu

 

-          Mohamed – vyvolen Alláhem, aby zprostředkovával spojení muslimů, pocházel z rodiny (rod Kurajšů), která měla dozor nad posvátným kamenem Kábou v Mecce; odpor bohatých obchodníků – vyhnání Mohameda z Mekky do Mediny = hidžra – 622

-          630 – návrat do Mekky a založení Arabské říše

 

Islám:

-          povinnost šířit islám i násilím

-          monoteismus

-          věří, že život předurčen – nalinkován

-          věří v blízký konec světa a absolutní rovnost lidí před Alláhem

-          kdo zemře pro víru – do ráje

-          povinnosti muslima = šáría – nepít alkohol, 5x denně modlitba směrem k Mecce, 1 den v měsíci půst, povinnost dávat almužnu, 1x za život pouť od Mekky, nejíst vepřové maso

-          korán – bible muslimů, základní bohoslužebná kniha, myšlenky o Alláhovi, zásady islámu

-          sunna – doplnění koránu, skutky Mohamedovy

 

-          sunnité – uznávají sunnu s koránem (dnes Irák)

                      X

-          šíité – uznávají jenom korán (dnes Írán)

 

-          Arabové velice vzdělaní

-          vyspělé lékařství, matematika, stavitelství – mešity – arabesky, minarety

-          Šeherezáda, Pohádky tisíce a jedné noci

-          písmo až dodnes, číslice

-          vynálezy – přinesli z Číny kompas, papír, dalekohled

 

-          po Mohamedově smrti jeho nástupci = kalifové – nedohodli se a země se rozpadá na kalifáty

-          moc Arabů se stále rozšiřuje

 

-          711vylodění Arabů na Pyrenejském poloostrově – porazili Vizigóty → Kordóba – kalifát

-          conquista = ovládnutí Pyrenejského poloostrova Araby

 

-          ohrožovali i Cařihrad

-          obsadili celý přední východ, ostrovy ve Středozemním moři, sever Afriky, jih Pyreneje

 

-          732 – bitva u Poitiers – Karel Martel (Frank, majordomus) zastavil Araby v dalších výbojích do Evropy

 

-          800 - Hárum ar-Rašíd – v čele nového hlavního města – Bagdád (dříve Damašek)→ vrchol rozpínavosti Arabů

 

-          emír = šlechtic vládnoucí v provincii

-          vezír = úředník spravující některou oblast

-          šejk = rodový stařešina, později šlechtic

-          v 11. století – rozpadá se Kordóbský kalifát na menší území = emiráty

 

-          křesťanské státy využili ochabující moci Arabů → začali znovu dobývat území z rukou Arabů = reconquista

-          400 let trvalo úplné vyhnání Arabů z Pyreneje – 11. – 15. století

 

v      UHERSKÝ STÁT:

 

-          Maďaři – ugrofinský národ, kočovníci, původně sídlili mezi Uralem a Volhou, výborní bojovníci – postrach Evropy

-          do Evropy - za poslední vlny stěhování národů

 

-          955 – poraženi na řece Lechu Otou I. → stáhli se, usadili a začali se zemědělstvím (učili se od Slovanů)

 

-          zesílil vliv Arpádovců – začíná vznikat Maďarský stát

-          Gejza I. - 965 – rozšířil své panství

-          Štěpán – dokončil sjednocovací proces, 1000 – korunován na krále

 

-          v Ostřihomi zřízeno arcibiskupství – 1. arcibiskup Čech Vojtěch

-          území rozděleno na komitáty = oblasti kolem hradů, na kterých sídlili úředníci = župani

 

-          1018 – k Uhrám připojeno Slovensko

 

-          Ladislav I. (1077- 1095) – vytvořen pevný raně feudální stát, rozvoj obchodu a řemesel

-          po jeho smrti roste moc županů, z nichž nebohatší = magnáti – úpadek moci panovníka

 

-          Ondřej II. (1205 – 1235) – vyvrcholení moci magnátů

-          1222 – vydání dokumentu Zlatá bula – magnáti dostávají dědičnou držbu půdy a nemusí platit daně → stal se dokumentem určujícím privilegia na dalších 100 let

 

v      VIKINGOVÉ A ANGLOSASOVÉ:

 

-          státotvorný vývoj a přijetí křesťanství se na severu Evropy poněkud opožďovaly

-          Dánsko, Norsko, Švédsko – zůstávaly stranou kulturních center

 

-          vlastní svérázná kultura

-          chov krav, ovcí a rybolov, pastevectví

-          vojenská demokracie

-          shromáždění mužů = thing

-          seveřané se sami nazývali Vikingy (na západě jim říkali Normani; východní Slované je nazývali Varjagy) – řemeslníci, železné nástroje, zbraně, lodě

-          Vikingové podnikali z Dánska a Norska plavby za obchodem a kořistí

-          od 800 – napadali Franskou říši a Anglii, Byzanc 

 

-          norské kmeny – Island, Grónsko

-          dánské kmeny – Anglie, Skotsko, Irsko, Franská říše

-          švédské kmeny – Kyjevská Rus

 

-          na západě založili vlastní stát Normandii 911

-          u východních Slovanů ovládli Novgorod a založili Kyjevskou Rus – první státní útvar východních Slovanů

-          kolem roku 870 se usadili na Islandu, později Grónsko

-          jako první Evropané ke břehům severní Ameriky

 

-          proti Vikingům se sjednotili Anglové a Sasové pod vládou Alfréda Velikého (871 – 900)  vytvořili silný stát, rozkvět → Alfréd velmi vzdělaný

 

-          v 11. století byli Normani pozváni na Sicílii, kde založili Království sicilské

 

-          postupně se vytvářely sjednocené severské státy zhruba v dnešních hranicích

 

-          z Normadie vedeny útoky proti anglickému území – v čele Vilém Dobyvatel

 

 

v      FRANCIE:

 

-          rychle zde postupovala feudální rozdrobenost

-          na území mezi Loirou a Seinou – zvolen králem – 987 – Hugo Kapet zvaný Pláštík

-          první vládnoucí dynastie Kapetovci – až do Velké francouzské revoluce 1789

-          přidělili Vikingům území - Normandii

 

v      KŘESŤANSTVÍ V RANÉM STŘEDOVĚKU:

 

Bůh dělí lidstvo na trojí lid:

-          páni – kteří vládnou

-          kněží – kteří se modlí

-          poddaní – kteří jsou povinni poslouchat

-          rovnost nastane až po smrti

 

majetek církve:

-          desátky – věřící odvádí církvi 1/10 úrody

-          poplatky za služby církve

-          dary a milodary – od šlechty a panovníka

-          majetek se nedělil úmrtími – nepovolovali sňatky

 

-          učení o božím trestu – stihne každého kdo zhřeší proti Desateru

-          církev zároveň působí jako ten, kdo udržoval kulturu a jazyk – latinu

-          duchovenstvo udržovalo vzdělanost – kláštery centra vzdělanosti

-          církev nadřazena světské moci – myšlenka presentována v 5. století biskupem Hippo Augustinem – spis O Státu božím

 

-          spis o nadřazenost církve pokračuje sporem o investitum – právo o dosazování církevních hodnostářů

 

Bible:

-          Starý zákon – 45 knih, dějiny křesťanství, stvoření světa, potopa, dějiny Židů, …

-          Nový zákon – 27 knih, život a skutky Ježíše Krista

 

-          v křesťanské církvi došlo k rozkolu – rozdílné postavení západní a východní církve a ze soupeření o získání věřících

-          9. století spor vyvrcholil – cařihradský patriarcha prohlásil západní církev za kacířskou

-          11. století – vyřešení sporu → 1054 – oficiální rozštěpení církve – církev římská (katolická) a církev řecko – východní (pravoslavná)

 

křesťanské svátosti:

-          křest; biřmování; přijímání těla a krve Kristovy; pokání – slib nápravy; poslední pomazání; odpuštění hříchů; manželství; svěcení kněží

 

-          v průběhu 12. století se vytvářejí sekty – mají odchylné názory na dogmata, která uznává katolická církev

-          katharové – 12. století jižní Francie, odmítali církevní dogmata, církevní majetek a obřady

-          albigenští – Francie, proti hromadění majetku církve, proti nim vedena 1209 křížová výprava

-          valdenští – v Burgundsku a severní Itálii, žili v naprosté chudobě, žádali po církvi aby žila podle přikázání evangelií, svobodu kázání laiků

-          novokřtěnci = baptisté – navázali na valdenské

 

-          1. polovina 13. století vytvořena proti sektám tzv. svatá inkvizice = církevní soud, která soudila kacíře

 

-          benediktýnský řád – nejstarší církevní řád založený 529 Benediktem z Mursie, sídlem Monte Casino, zásada – „Modli se a pracuj.“

-          cisterciáci = šedivý bratři – navázali na řád benediktýnů, ale zabývali se zemědělstvím a kultivací půdy (klášter ve Vyšším Brodě, Zlatá koruna v Třebíči, konvent v Plasích)

-          premonstráti – ve Francii 12. století, v Čechách klášter na Strahově a v Želivě

-          františkáni = žebraví mniši – zakladatelem František z Assisi, život v naprosté chudoběa mravnosti, misijní život

-          dominikáni – také žebraví, zabývali se vzděláním, povoleno od papeže přednášet na universitách, řídili inkvizici v Čechách (klášter v Olomouci)

 

v      KŘIŽÁCKÉ VÝPRAVY (1095 – 1291):

 

-          křížové výpravy = vojenská tažení evropských feudálů do pohanských území pod záštitou papeže – zdůvodňováno náboženskými motivy

 

-          nejvýznamnější výpravy do východního Středomoří

-          cíl: - dobytí Jeruzaléma a osvobození božího hrobu z rukou muslimů

-          vypraveno: - 8 výprav + 1 zvaná dětská (v pořadí 5.)

 

-          1076 – Jeruzalém dobyt Seldžudskými Turky – nadvláda muslimů

-          1095 – 1099 - 1. výprava – vyhlášena papežem Urbanem V.

-          1099 – dobyt Jeruzalém

-          1147 – 1149 - 2. výprava

                          - účastnil se jí i český kníže Vladislav, fr. Ludvík VII.

                          - krachující – křižáci vyhnáni z východu - 1187

-          1189 - 1191 – 3. výprava – Fridrich I. Barbarossa

-          od 13. století – 4. výprava (1202 – 1204) – nejvýznamnější – dobyt Cařihrad 1204 - nejvíce světců – Lví srdce

-          5. výprava (1216 – 1221) – cílem Egypt - neúspěšné

-          6. a 7. výprava (1228 - 1229, 1248 - 1254)

-          8. výprava (1270)

-          dětská křížová výprava – myšlenka, že boží hrob mohou osvobodit pouze ti , kdo žijí bez hříchu = děti - neúspěch

 

-          od počátku 13. století – Mongolové ničí křesťanské pevnosti

-          1291 – padlo poslední město křižáků Akkon

-          1294 – vyhnání posledních křižáků z východu – konec výprav

 

důsledky:

  1. z hlediska obchodu – prohloubení mezi Evropou a východem
  2. kulturní obohacení Evropy
  3. vznik rytířských řádů – v západní a stření Evropě a během křížových výprav po cestě

- Řád německých rytířů – černý kříž na bílém poli

- Johanité – bílý kříž na červeném poli, centrum na Maltě

- Templáři – velmi bohatí, pověsti o rituálech, 1312 – zrušení, červený kříž v bílém poli

  1. povznesení rytířské kultury – rytířská poezie, hrdinské činy, Cid, Artuš, Rolland

 

v      ROMÁNSKÁ KULTURA:

 

-          vliv náboženství

-          evropská kultura vycházející z kultury starého Říma (Roma)

-          jazyk latinský, střediskem vzdělanosti kláštery

-          rozmach stavebnictví – s rozmachem klášterního života

-          masivní, většinou kamenné, málo členité zdi, klenba, půdorys chrámů v podobě kříže

-          chrámy ve Florencii, chrám sv. Marka v Benátkách, v Kolíně, Mohuči, …