maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - STÁTOPRÁVNÍ TEORIE - Demokratický právní stát

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

            VZNIK STÁTU

STÁT = organizované společenství lidí žijících na určitém ohraničeném území

společné znaky: státní aparát = soustava orgánů, které vykonávají státní moc a správu

                                    ohraničené území

                                    občané

                                    ozbrojená moc (policie, vojsko)

                                    právní subjektivita = způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích

                                                                    (např. uzavírat smlouvy s jinými státy)

                                    státní suverenita (= svrchovanost) - stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu, může                                                          ale dobrovolně převzít závazky vyplývající z členství v nadstátních společenstvích                                                          (NATO, EU), vstup do nadst. org.: ekonomické a bezpečnostní důvody

 

 

            TVOŘENÍ STÁTU

1. prvotní tvoření státu

kmen (rod) zanechal kočovného způsobu života, usadil se na určitém území, ohraničil jej, střežil

některé domněnky hovoří o tom, že nejstarší státy pochází od Boha (pokyn Boha)

stát je výsledkem bojů, násilí, boj je přirozený lidské podstatě

 

2. druhotné tvoření státu

malé samostatné státy se spojují ve větší celky (Itálie, Německo - 19. stol.)

nebo se naopak velké státy rozpadají a na jejich území vznikají menší nástupnické státy (např. Rak. - Uher.)

 

války, revoluce - častější pro vznik státu (1. 1. 1993 - ČR)

klidný mírový vznik - méně časté

 

nově vzniklý stát musí mít všechny potřebné náležitosti, aby ho mezinárodně uznávali jako svrchovaný subjekt a navázali s ním diplomatické vztahy

 

 

            PODSTATA STÁTU

STÁT = mocenská organizace společnosti nadřízená občanům

rozdíly mezi státy jsou v tom, kdo, jak a v jakém rozsahu vykonává státní moc

občanem se člověk stává narozením, je možná změna občanství (např. propuštění ze st. svazku, přijetí do něj)

mezi obyvateli daného státu mohou být i cizinci

 

 

            OBČAN A STÁT

každý občan je podřízen mocenským orgánům svého státu, zasahují do jeho života

(určování výše daní, podmínky pro uzavření, rozvedení manželství, délka voj. služby, vstup státu do války - všeobecná branná povinnost)

výhody, práva: bezpečnost, ochrana občanů, sociální jistoty, zdravotní péče, vzdělávací soustava

 

 

            STÁTNÍ MOC

rozsah: k státní hranici, vymezen státní hranicí a počtem obyvatel

obsah: je určen tím, do jakých oblastí života a v jakém rozsahu stát zasahuje

krajní teorie:              liberální (svobodné) pojetí státu - minimální zásah státu

                        komunismus - stát maximálně zasahuje do života občanů, stát vše ovládá, řídí

 

 

            PRÁVNÍ STÁT

stát, ve kterém je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva

obecně platí: občan může dělat vše, co není státem zakázáno

stát smí (musí) dělat jen to, co mu ukládá zákon

zákon ochrana občana před občany

přirozená práva:             svoboda víry

                                    osobní svoboda

                                    svoboda myšlení, svědomí

                                    (trest smrti zrušen r. 1990)

                                    právo na život - interrupce NE

                                    každý má právo na lidskou důstojnost, osobní čest

 

stát má za úkol zákony vydávat, vykonávat, vykládat, tzn. moc státu rozdělena do 3 složek:

legislativa: vydávat zákony, parlament

exekutiva: vykonávat zákony, vláda, prezident

judikatura (jurisdikce): vykládat (vymáhat) zákony, soudy