maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Rodinné právo

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

= souhrn právních norem upravujících manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, eventuelně mezi dalšími příbuznými, vztahy při náhradní výchově dětí (adopce, pěstounství)

- patří do soukromého práva

 

rodina - společenství rodinných příslušníků (rodiče + děti), mohou tam žít i další členové domácnosti

             hl. prameny rod. práva: zákon o rodině, zákon o pěstounské péči

 

uzavření manželství: veřejný slavnostní obřad v přítomnosti dvou svědků

                                 civilní sňatek - uzavření sňatku na úřadě

                                 církevní sňatek - uzavření sňatku v kostele

                                 každý sňatek musí být registrován na matrice, církevní úřad to musí nahlásit

                                 dohoda příjmení: 1. každý si ponechá své rodné příjmení, děti dohodou

                                                                     2. žena přijme příjmení muže nebo muž ženy

 

                                 platné manželství nelze uzavřít: 1. s ženatým mužem nebo vdanou ženou - překážka bigamie

                                                                                        2. s osobou mladší 18 let - překážka nezletilosti

                                                                                            X  těhotenství partnerky - možnost zplnoletnění soudem                                                                                                                                                            (věk 16 - 17,75)

                                                                                        3. s osobou postiženou duševní chorobou - překážka                                                                                                     duševní choroby  X  soud může udělit výjimku, když je                                                                                                                            např. výhled v zlepšení

                                                                                        4. překážka přímého příbuzenství - bratr, sestra ne,

                                                                                                 matka, syn ne, bratranec, sestřenice ano

                                                                                        5. překážka homosexuálně orientovaných párů

 

                                zdánlivé manželství - např. druh a družka, žádný právní předpis tento vztah nijak neupravuje

 

zánik manželství:             smrtí jednoho z manželů

                                    prohlášení 1 z manželů za mrtvého (soudem)

                                    rozvodem (soudem)

 

 

náhradní výchova dětí

v případě nefungování výchovy u rodičů - péči o děti přebírá stát

- státní výchovná zařízení dětský domov, vesničky S. O. S.

- umístění do náhradních rodin (do domácností vhodných a ochotných fyzických osob)

 

 

umístění do náhradních rodin:

 

1. osvojení (= adopce) - přijetí cizího dítěte za vlastní

adopce zrušitelná - za určitých vážných okolností je možno ji zrušit soudem - na návrh osvojence nebo osvojitele

po dosažení zletilosti (18 let) lze osvojení zrušit dohodou mezi oběma stranami

 

adopce nezrušitelná - dítě si osvojují manželé (ve vyjímečných případech i 1 člověk) anebo když je jeden rodič vlastní a druhý jeho partner - ten ho přijme za vlastní

nelze zrušit, dítě přijímá příjmení osvojitelů

zanikají příbuzenské vztahy k původní rodině, vznikají nové příbuzenské vztahy

nelze zrušit ani v případě týrání

 

 

2. pěstounská péče

probíhá v náhradní rodině, je dočasná

nemění se příjmení ani příbuzenské vztahy dítěte k původní (vlastní) rodině

zaniká dosažením zletitosti dítěte

pěstoun za to dostává odměnu (odměna za pěstounskou péči) a příspěvek na úhradu potřeb dítěte