maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Renesanční filosofie

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

renesance = znovuzrození

převratné změny v hospodářské, kulturní oblasti

všeobecná krize feudálního řádu

pomalý nástup kapitalismu

rychlý rozvoj řemesel, měst

sílí moc měšťanstva, slábne moc šlechty

rozumové, vědecké poznání

návrat k antice, k přírodě

 

 

MIKULÁŠ KUSÁNSKÝ (1401 - 1464)

Němec

studia v Itálii - advokát

později kněžská dráha

filosof, astronom - přišel s hypotézou o pohybu země

Bůh stvořil svět na základě matematických principů

hovoří o idei univerzální tolerance - tolerovat ostatní náboženství

 

 

MIKULÁŠ KOPERNÍK (1473 - 1543)

Polák

filosof, astronom, matematik, doktor práv

své názory se bál zveřejnit - až v r. 1543 Kniha o pohybech nebeských těles

hovoří o tom, že země se pohybuje okolo osy a s ostatními planetami obíhá okolo Slunce - heliocentrický názor – Slunce je středem vesmíru

na něj navázali Johannes Keppler (Němec) a G. Galilei (Ital) - "A přece se točí!"

 

 

GIORDANO BRUNO (1548 - 1600)

dominikánský mnich

pod vlivem Koperníkových názorů se dostal do rozporů s církví

opustil Itálii (žil v Paříži, v Londýně, ve Wittembergu, ve Frankfurtu,...)

k jeho názorům: kritika scholaktického chápání světa

                           svět materiální povahy

                           Slunce je středem naší planetární soustavy a země s ostatními planetami obíhají kolem (= heliocentrismus)

                           bůh je všudypřítomný, je součástí všech věcí a jevů a celé přírody

                           ztotožňuje Boha s přírodou (= panteismus), Boha zlidšťuje, přibližuje

                           svět přístupný lidskému poznání - člověk musí poznávat

 

 

NICOLO MACHIAVELLI (1469 - 1527)

Florenťan

filosof, diplomat, voják, politik

dějiny závisí na lidech, národech, na vladařích – už ne na Bohu

lidé sami neumí hájit své zájmy, proto nutný silný jedinec - silný stát se silným vládcem (viz Vladař)

k dosažení cílů lze užít jakéhokoliv prostředku - i třeba násilí – bez ohledu na morálku

občasné byť i přísné tresty jsou pro občany shovívavější než nepořádky a rozbroje

 

 

THOMASSO CAMPANELA

italský filosof

dílo: Sluneční stát

 

 

VICO

italský filosof

 

 

přelom 15. / 16. stol. - ANGLIE

 

FRANCIS BACON (1561 - 1626)

narozen v Londýně, šlechtický původ, studia v Cambridgi - práva

za vlády krále Jakuba I. byl kancléřem

 

dílo:     Nové Organon - návod jak vykládat přírodu (překlad: Nový nástroj)

                                       klade důraz na soustavné pozorování přírody

                                       zdůrazňuje induktivní metodu - od jednotlivého k obecnému - souvislosti mezi věcmi

                                       (zamýšlí se nad předpoklady rozumu a poznání)

           

            Velké obnovení věd - vědění je moc, má sílu přetvářet přírodu i člověka

 

            Nová Atlantida - spis o ideální společnosti - imaginární ostrov v Tichém oceánu

                                       ideál viděl tak, že člověk za pomoci vědy vládne nad přírodou

                                       ve veřejných postaveních vědci

 

empirista - zakládal na zkušenosti a věřil v poznatelnost smysly, základ poznání viděl ve zkušenosti (empirii)

 

idoly - překážky v myšlení - 4:            idol rodu (kmene) - předsudky celého lidského rodu

                                                                                            (mylné představy celého kmene)

                                                                       

                                                            idol jeskyně -             předsudky vznikající vlivem naší individuality    

                                                                                    (idoly člověka jako individua

                                                                                    každý má svou vlastní přirozenost)

 

                                                            idol tržiště -             vznikají ve společenském styku, neboť si nevážíme slov                                                                                    (vzájemné dohadování - slova mohou být překážkou - rozum znásilňují)

 

                                                            idol divadla - přebíráme názory autorit, i když jsou vymyšlené jako divadelní hra      

                                                                                  přebírání názorů autorit - svět je jakoby na divadle

                                                                                                                            zdůrazňování vědy v přírodě

                                                                                                                            od jednotlivostí k obecným pojmům

 

 

THOMAS HOBBES (1583 - 1645)

v centru zájmu otázky státu a práva

teorie společenské smlouvy

 

spis:             Leviathan a neboli o podstatě zřízení a moci státu občanského a církevního -

 

stát vytvořen na základě teorie společenské smlouvy - člověku je vlastní egoismus - 3 hlavní příčiny sporů:            soutěžení, nedůvěra, touha po slávě

 

teorie společenské smlouvy        

když lidé nad sebou nemají společnou moc, jsou schopni se pořád svářet - války

lidé se mají domluvit a uzavřít smlouvu společenskou, vytvořit nadřazenou moc - stát, který je chrání

stát = lidský vynález, má ohromnou moc a sílu - dokonce určuje náboženství, ačkoliv nebyl bohem stvořen

smlouva - když jsou lidé ochotni odstoupit něco ze svých práv ve prospěch své bezpečnosti

domnívá se, že přirozeností člověka je egoismus