maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Psych. vlastnosti - schopnosti, rysy osob., charakter, temp.

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

OSOBNOST

jedinec - člověk - osobnost

jedinec            = individuum určitého druhu (člověk, ale i zvíře)

osoba = individuum lidského druhu

osobnost = individuální jednota biologických (jak vypadá - vzhled, růst, pohlaví)

                                                    psychologických (jak se chová, charakter) 

                                                    sociálních aspektů (jaké je prostředí, kde jedinec žije)

 

je utvářena ve vztazích mezi lidmi tedy ve společnosti a zde se také projevuje

projevuje se jako celek těchto aspektů, poznáváme člověka z hlediska začlenění do prostředí

prostředí má podstatný vliv na vývoj osobnosti (výchova, vzdělání, učení, příroda)

struktura osobnosti:             psychologické vlastnosti

                                    rysy osobnosti

                                    stavy osobnosti

                                    zkušenostní obsahy

                                    procesy, činnosti

 

 

            PSYCHOLOGICKÉ VLASTNOSTI

schopnosti, rysy osobnosti, temperament , charakter

 

KRETSCHMER (1886 - 1964)

německý psychiatr

rozlišil 3 základní somatotypy = tělesná konstrukce - projevyrozlišil lidi podle tělesných konstrukcí

 

            1. typ: piknický - malý, podsaditý, kulatá hlava, zavalité krátké tělo, vyklenuté břicho -

tito lidé patří k cyklotymnímu typu charakteru = povídaví, otevření, společenští, ale také střídání nálad

 

            2. typ: astenický - vysoký, protáhlé údy, štíhlí až hubení, propadlý hrudník, slabě vyvinuté svalstvo, protáhlý obličej, ostré rysy a profil,

tito lidé patří k schizoidnímu typu charakteru = přecitlivělost, hluboké city, uzavřenost až chlad, jednostranné zaměření - sklon k duševním onemocněním - bludné představy, halucinace, rozdvojení osobnosti

 

            3. typ: atletický - dobře vyvinuté svalstvo, široký hrudník, užší boky, ramena -

tito lidé patří k viskóznímu typu charakteru = nejméně problematický člověk, vyrovnaný, bez silných emocí, ale mentální těžkopádnost

 

 

SCHOPNOSTI

= psychické vlastnosti umožňující člověku naučit se určitým činnostem a vykonávat je

schopnosti se projevují v různých činnostech

určitým předpokladem pro utváření schopností jsou vlohy, které jsou vrozené

schopnosti samy o sobě nejsou vrozené, jsou získané

rozvíjí se na základě vloh záměrným i bezděčným (náhodným) působením prostředí

 

vysoce rozvinuté schopnosti pro speciální oblasti lidských činností jsou nadání a talent

se schopnostmi úzce souvisejí dovednosti, které si osvojujeme rychleji

 

stupně schopnosti:            nadání = schopnost určitého druhu, která nám umožňuje nadprůměrný výkon v určité oblasti

                                    talent = zvlášť rozvinutý stupeň umožňující vynikajících výkonů

                                    genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvoření až epochálních děl

 

druhy:  1. intelektové (rozumové) schopnosti -

inteligence =              soubor schopností sloužících k poznávání a řešení problémů

                        schopnost učit se a používat naučené                     

                        (schopnost spojovat, vyvozovat, být bystrý, chápavý a orientace v prostředí, přizpůsobovat se)

 

inteligenční testy až na přelomu 19. a 20. stol. (BINET v r. 1905 - 1. inteligenční test)

průměrné IQ 100 (od 90 - 110)

výše 110 - nadprůměr             níže 90 podprůměr

výše 140 - genialita                      níže 80 - debilita, imbecilie, idiotie

 

            2. senzomotorické schopnosti = souvisejí s koordinací svalových pohybů a vjemů (př. modelování)

 

            3. tvořivost - soubor vlastností osobnosti, který dává základní předpoklady pro tvůrčí činnost a tvořivé řešení problémů

často se označuje slovem kreativita = tvořivý přístup, přístup k činnostem nově, okázale, neotřele, s představivostí, s nápady

 

 

RYSY OSOBNOSTI

= "povahové vlastnosti"

= psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání, chování a prožívání

projevují se v různé intenzitě

některé rysy osob. jsou více determinované vrozenými předpoklady, jiné ovlivňuje spíše výchova a sociální okolí

proto rozlišujeme 2 základní skupiny rysů - temeramentové a charakterové

 

 

TEMPERAMENT

souhrn psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování v chování a prožívání člověka

temperamentová vlastnost je určena vrozeným základem - úplná změna temperamentu není možná, ale je možné pozměňovat projevy temperamentu

 

4 typy temperamentu podle starořeckého lékaře HIPPOKRATA

základem jsou 4 tělní tekutiny a člověk je takový, jaká tekutina u něj převládá

 

1. FLEGMATIK - FLEGMA - sliz, hlen

            vyrovnaný, nesnadno se silně citově vzruší,

            citová vyváženost, někdy až lhostejný

            spolehlivý, pečlivý, odpovědný, rozvážný, klidný, ovládá se

 

2. CHOLERIK - CHOLÉ - žluč

            výbušný, snadno se silně citově vzruší, ale reakce nemají dlouhé trvání,

            energetický, impulsivní, citový, aktivita, vznětlivý, nedutklivost

 

3. SANGVINIK - SANGVIS - krev

            veselý, citové vzrušení povrchní a prchavé, bez dlouhodobých následků

            optimistický, společenský, hovorný, nenucený, bezstarostný, nepřipouští si problémy

 

4. MELANCHOLIK - MELANCHOLÉ - černá žluč

            smutný, silné, hluboké emoce, citlivý, tichý, nenápadný, ne moc společenský

            city pomalu vzniknou, ale za to drží

 

 

CHARAKTER

souhrn psychických vlastností, které umožňují kontrolu a řízení jednání či chování člověka podle společenských a morálních požadavků

na rozdíl od temperamentu se formuje převážně působením výchovy, takže jsou získané

vyjadřuje vztah člověka k druhým lidem, k sobě samému, k práci, k prostředí

vztah k práci:            spolehlivost, píle, odpovědnost, snaživost, aktivita (projev zájmu o práci, ale když je velký =                                    lenost, neschopnost                                                                                                   workoholik)

1/4 života stráví člověk prací