maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Občanské právo

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- souhrn právních norem upravujících majetkové vztahy fyzických a právnických osob navzájem, majetkové vztahy mezi občany navzájem či mezi občanem a státem, či mezi občanem a organizací

- patří do soukromého práva ( X  trestní, finanční právo patří do veřejného práva)

- zákl. právní normou je občanský zákoník - v pův. znění z r. 1964, 9x novelizován, poslední z r. 1992

- zdroj právních norem: Listina základních práv a svobod

- účastníky občansko - právních vztahů jsou občané či organizace a stát (občan  X  občan

                                                                                                                          občan  X  stát

                                                                                                                          občan  X  organizace)

- občané jsou způsobilí a oprávnění mít práva od narození do smrti - přirozená práva - v Listině základních práv a svobod

 

občanské právo -             věcná práva -            např. vlastnické právo, spoluvlastnictví, držba, práva k cizím věcem (viz.                                                     věcná břemena)

 

                                       závazková práva -             zabývá se vznikem a plněním závazků, tzv. dluhů (nejčastěji vznikají                                                                        ze smluv)            

                                                                        kupní smlouva - záruční lhůta - 6 měsíců - prodávající má                                                                                                                zodpovědnost za škody vzniklé v záruční lhůtě

                                                                                                   reklamace - uplatnění nároku kupujícího

                                                                        nájemní smlouva, smlouva o ubytování

                                                                        smlouva o dílo - předem dohodnutá práce a cena

                                                                        darovací smlouvy

 

věcná práva -vlastnické právo -             viz. Listina základních práv a svobod - každý má právo vlastnit majetek

                                                                                                                     každý má právo na ochranu svého majetku

 

                                                    -           vlastník má nejvyšší a úplnou moc nad věcí, kterou vlastní - může ji držet,                                                 užívat, disponovat s tou věcí, kterou vlastní, sklízet její plody  X  vlastnické                                                        právo nelze vykonávat libovolně

                                                            jeho výkon (vlastnického práva) nesmí poškozovat lidské zdraví, životní                                                             prostředí a přírodu nad míru stanovenou zákonem

                                                            (nesmím obtěžovat sousedy hlukem, vibracemi, prachem, popílkem, kouřem,                                                          zápachem,..)

 

                                                    -            vlastnictví zakazuje: nesmí být zneužito na újmu práv druhých občanů nebo v                                                             rozporu s obecnými zájmy

 

                                                    -              vlastnictví získáváme:             1. smlouvou -             např. kupní, darovací smlouva u                                                                                                                               toho, co si nemůžu odnést

                                                                                                            2. děděním - ze závěti nebo ze zákona

                                                                                                            3. rozhodnutím st. orgánu  X  nález - není mé                                                                                                         vlastnictví, nutno odevzdat - 10% nálezné

 

                        spoluvlastnictví   -            podílové - věc patří více vlastníkům, každý vlastní určitou část = podíl

                                                                             podle velikosti podílu se rozvrhují práva a povinnosti spoluvlastníků                                                                  předkupní právo - nemůže prodat jen tak "do ulice", spoluvlastníci                                                                  mají předk. p. - ten, co vystupuje jim to musí nabídnout

           

                                                            bezpodílové -  pouze mezi manžely, vše vlastní manželé společně

                                                                                    X  dary (v darovací listině tomu a tomu)

                                                                                    X  věci osobní potřeby                                    - každý vlastní sám                                                                             X  věci určené k výkonu povolání

                                                                                    předmanželská smlouva - určeno, co zůstane v mém vlastnictví                                                                                zaniká zánikem manželství - nějak se vypořádají

                                                                                    za trvání manželství také může zaniknout - rozhodne soud

 

 

 

 

                        držba -                        faktické ovládání věci - buď jsem vlastník nebo nejsem, ale mám věc v držení

                                                a/ oprávněná držba -            koupil jsem si auto a jsem vlastník

                                                                                    koupil jsem si auto, bylo kradený a já to nevěděl

                                                    po 3 letech nabývám k movitosti vlastnické právo - už mi ho nemůžou vzít

                                                    (do 3 let o něj můžu přijít), u nemovitosti 10 let

 

                                                b/ neoprávněná držba - nález - podle zákona si nesmím ponechat věc, kterou najdu,                                                                               mám právo na 10% nálezného

                                                                                        krádež

 

                        práva k cizím věcem - věcná břemena - omezují vlastníka nemovitosti - např. koupím dům s                                                                                           věcným břemenem - právo pův. vlastníků doživotně                                                                                                  bezplatně bydlet v tom domě, omezuje má práva

 

                                                            zástavní právo - dvoustranné, zástava je věc určená k zajištění pohledávky                                                                                  nebo dluhe (např. dám tam magnetofon, dostanu za něj                                                                                         peníze, cena jde dolu, zajistím dluh, po určitou dobu tu věc                                                                                 drží)

 

                                                            zadržovací právo - jednostranný právní akt, věřitel může zadržet pouze                                                                                                        movitost dlužníka (auto), kterou už má u sebe pouze na                                                                                        dobu, dokud mu nezaplatí