maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Náboženství (2014)

Autor: Karolína Bergmannová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

označuje projevy vztahu člověka k moci vyšší

od počátku existence lidstva

v demokracii – svobodná volba jedince

projevuje se v tradicích, svátcích

Podoby náboženství

panteismus ztotožňuje boha s přírodou

monoteismus uznává jednoho boha

polyteismus uznává více bohů, každý má na starost jiné záležitosti

ateismus popírá existenci boha

deismus bůh stvořil svět, ale dále do chodu světa nezasahuje (18. - 19.st)

TEOLOGIE nauka o bohu

RELIGIONISTIKA zkoumá náboženství, řadí se mezi společenské vědy

semitská VS . indická rodina

západní východní

spíše polyteistická spíše monoteistická

KŘESŤANSTVÍ

nejrozšířenější, monoteistické

navazuje na judaismus

vznik v 1.st.n.l., území dnešní Izraele

Ježíš z Nazareta = Boží syn

3 podoby Bůh (Otec, Hospodin)

Ježíš (Syn, Spasitel, Kristus) Svatá Trojice

Duch svatý (pro účely modlitby)

víra v posmrtný život, vysvobození

Bible Starý zákon – společný pro Křesťanství a Judaismus

Nový zákon – o životě Krista

dělení: 4 evangelia (evangelisté Matouš, Marek, Lukáš, Jan)

Skutky apoštolské – počátky šíření víry

epištoly – listy Ježíšových učedníků adresované věřícím

Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) – předpověď zániku světa

Směry křesťanství

církev = křesťanské společenství

římskokatolická církev – západní Evropa (ČR)

pravoslavná církev – Rusko (východní Evropa)

protestantská církev – Velká Británie

křest – proces přijímání nového člena

EUCHARISTIE - „přijímání“, chleba (tělo), víno (krev)

víra v posmrtný život (Kristus se vrátí na zem), následuje POSLEDNÍ SOUD – každý

člověk souzen podle svého jednání (do nebe, do pekla)

historie: křesťané pronásledováni, 313 – vydání Milánského ediktu – zrovnoprávnil

křesťanství

narůstají rozdíly mezi západní a východní věroukou – spor vyvrcholil v r. 1054 velké

schizma – oddělení východní (pravoslavné, ortodoxní) církve

pravoslavná církev nepřijala papežství

papež – nejvyšší představitel římskokatolické církve, sídlí ve Vatikánu, aktuálně papež

František, předtím Benedikt XVI. - podle katolického učení je Papež zástupcem Ježíše

Krista na Zemi

reformace – usiluje o nápravu poměrů v církvi (počátky v r. 1517)

reformátoři: Martin Luther (Německo), Jan Kalvín (Švýcarsko) proti odpustkům,

zhýralému životu duchovenstva, snaha napravit církev

důsledek: vznik protestantských církví (byli proti zhýralému životu, atd.)

JUDAISMUS

monoteistické náboženství, Bůh – Jahve (nesmí vyslovit)

vznik: 2. tisíciletí př. n. l.

Příslušníci: Židé

„Bůh je stvořitelem a pánem světa“

Izrael (založena r. 1948)

židovské rituály: mužská obřízka

specifické svatební a pohřební obřady

košer kuchyně (vymezení povolených jídel, zákaz kombinace maso –

mléko)

centrum Židů: Chrám v Jeruzalémě, založil král Šalamoun

vypálen, znovu vystavěn, znovu zničen Římany r. 70 n.l., poté následovala

židovská diaspora – rozptýlení židů do celého světa

základní spis: TÓRA (Pět knih Mojžíšových) – psána většinou hebrejsky

Tanach – totéž, co Starý zákon v křesťanství

Talmud – výklad Tanachu

synagogy – slouží pro modlitby, společenské akce

Rabín – židovský učitel – autorita v oblasti židovského učení, duchovní vůdci židovských

obcí

ANTISEMITISMUS – nenávist vůči příslušníkům židovského národa

GHETTO – uzavřená část města, kde byli Židé shromažďováni

vyvrcholení ve 20.st. HOLOCAUSTEM – systematické vyvražďování Židů za 2.sv.války, v

koncentračních táborech zahynulo přes 6 milionů Židů

ISLÁM

nejmladší velké světové náboženství (* 7. st. n. l.), monoteistické

zakladatel – prorok Muhammad (pocházel z Mekky), na Arabském poloostrově

posvátná kniha – Korán

vyznávají jediného Boha – Alláha

stoupenci islámu sunnité (90%)

šíité – uznávají pouze potomky Muhammadovy rodiny

5 základních povinností:

1. víra v jednoho Boha

2. 5krát denně modlitba k Mecce

3. dodržovat Ramadán (půst)

4. jednou v životě pouť do Mekky

5. podarování chudých

judaismus + křesťanství + islám = abrahámovská náboženství (spojuje je víra v 1 boha)

HINDUISMUS

polyteistické náboženství

základní literatura – védy (1400-400 př.n.l.)

vznikl v Indii, formování od 1. - 2. tisíciletí př.n.l.

Učení o nerovnosti lidí před Bohem, rozdělení na kasty

věří v reinkarnaci (převtělení a koloběh zrození, umírání, znovuzrození) – o převtělení

rozhoduje přesné dodržování povinností a rituálů v kastě

nejrozšířenější náboženství v Indii

ctí krávu (život krávy je spjat se zemí = matkou živitelkou), slona, opici, hada, býka, buvola

bohové: Brahma (stvořitel světa), bohové Višnu a Šiva, bohyně Šakti

duchovní učitelé = guru

karma = kam se bytost zrodí závisí na jejich činech v předchozím životě

BUDDHISMUS

polyteistické náboženství

v 5. století př.n.l.

zakladatel Buddha (Probuzený; Osvícený)

víra v koloběh životů a snaha vymanit se z něj, dosáhnout stavu blaženosti = nirvána

důraz na osobní meditaci

další náboženské směry:

Totemismus – zvíře nebo rostlina má nadpřirozené vlastnosti, totem = označení zvířete nebo

rostliny

Animismus – víra v duchy (konají zlo i dobro, mohou být původci nemocí)

Svědci Jehovovi – nejpočetnější náboženské hnutí u nás, učení vychází z bible, získávání nových

členů = součást plnění povinností, přesvědčení, že žijeme v posledních dnech, konec světa se blíží,

cílem žít život, aby byli vyvolenými, kteří budou vzkříšeni Jehovou

Mormoni – mezi nejbohatší na světě, neustále připraveni na soudný den, dříve mnohoženství

FUNDAMENTALISMUS

absolutní přesvědčení o principech vlastního náboženství, nesnášenlivost k jiným vyznáním

např: islám v Afgánistánu: TALIBAN, ultrakřesťanská pravice v USA: George W. Bush