maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Etické kategorie, základní lidská práva

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Některé základní etické kategorie      

 

            ZLO - DOBRO

zlo - něco, co škodí, zraňuje - 3 roviny -     fyzické - něco konkrétního: válka, hladomor, katastrofy, nemoci

                                                                        metafyzické - hledá podstatu zla, zlo chápe jako nedostatek dobra

                                                                        mravní - páchá ho člověk vědomě a svobodně (pomsta)

někdy se člověk vyskytne uprostřed zla, které sám nezpůsobil - živelné pohromy

zpravidla jsou jeho bližní vyzýváni k pomoci - solidaritě

zlo - může v některém případě fungovat pozitivně

 

dobro - něco, co přináší naplnění člověku, rozvinutí, co má pro člověka význam a smysl

v morální oblasti je dobro shoda myšlení a jednání se svědomím a mravním řádem

 

 

            SVOBODA A MRAVNÍ JEDNÁNÍ

naše svoboda je zčásti determinována (předurčena, omezena) - např. biologickými, společenskými, sociálními zákony,

člověk se rodí do určitých podmínek, ale v rámci těchto podmínek se snad může rozhodovat svobodně a tato možnost člověka svobodného rozhodování člověka nutí k plné odpovědnosti za svá rozhodnutí

vnitřní svoboda - svoboda myšlení, nemá vnější omezení, i ve vězení má člověk vnitřní svobodu

vnější svoboda - do jisté míry může být omezena např. právně, cestování

                                                                                              i protiprávně - diktatura

 

 

            SVĚDOMÍ

už ranější fází lidského myšlení

už v antice chápáno jako schopnost člověka posoudit jednání z více zorných úhlů

v křesť. - svědomí chápáno jako ozvěna božského hlasu

  X  osvícenství - J. J. R. - chápe svědomí jako schopnost neomylně vést k mravnosti

I. K. chápal svědomí jako mravní zákon v nás, člověk má v sobě kategorický imperativ -

"Jednej tak, jak bys chtěl, aby jednali všichni."

  X 20. stol.: koncentrační tábory

 

dnes svědomí chápáno jako míra morálního jednání, hlas odpovědnosti

svědomí se v praktickém životě objevuje jako výčitka svědomí

na formování našeho svědomí se podílí mnoho vlivů:

svědomí se v průběhu života dotváří

 

 

            MRAVNÍ ZÁKON

nejobecnější etické normy (společné všem lidem) vycházející z podstaty lidství (lidské přirozenosti)

úcta k lidské osobě, respekt, solidarita, uznání lidské důstojnosti

 

 

            LIDSKÁ DŮSTOJNOST

jsme si všichni rovni podle lidské důs.

povinnost respektovat důstojnost druhého

 

 

            ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA

 

lidská práva - nejzákladnější uznávané hodnoty lidství

přirozená práva - jsou nezcizitelná, nezrušitelná

USA - 1776 - Deklarace nezávislosti

Francie - 1789 - Deklarace lidských a občanských práv

10. 12. 1948 - Valné shromáždění Spojených národů vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv

1973 - Helsinský proces - Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě - tento proces přinutil totalitní režimy přijmout lidská práva do svých zákonů

1993 - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod:     právo na život a jeho ochranu

                                                                                                právo na soukromí, na svobodu

                                                                                                právo vlastnit majetek, atd.

 

 

dokument Úmluva o právách dítěte

schválena 1989 Valným shromážděním OSN

1991 se kní přihlásila ČR

tato Úmluva má nejvyšší právní moc

dítě je každý do 18 let

každé dítě má právo na život, na jméno, na státní příslušnost, na svobodu projevu

 

 

            PRAKTICKÁ A SOCIÁLNÍ ETIKA

SMYSL ŽIVOTA 

subjektivní cíl - hledání tohoto cíle - láska, přátelství

láska - mnoho podob

            z řečtiny - 3 výrazy:    erós - láska tělesná, sexuálně orientovaná

                                                filiá - láska přátelská, ve společenských stycích se uplatňuje - přátelství

                                                agapé - "vrchol" lásky - láska nezištná - obětavost pro druhé - ochota obětovat se, za                                                          kterou nic nežádáme

                                               

            láska   mateřská

                        bratrská

                        platonická

                        partnerská - v lásce (zvláště partnerské) by mělo dojít k propojení všech těchto 3 rovin

                        rodičovská - rodiče = 1. vychovatelé dětí, mají právo, aby jim do jejich péče nikdo nezasahoval, pokud není nutno