maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Člověk v ekonomických vztazích

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

v rozvinuté společnosti uplatňována:

1. tržní ekonomika  X  plánovaná ekonomika

2. soukromé vlastnictví  X  státní vlastnictví, družstevní

    X  i dnes funguje státní vlastnictví - doprava, školy

3. ekonomické zabezpečení důstojnosti člověka

4. nezávislé veřejné mínění

 

ekonomie -     věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém životě společnosti

                        zkoumá výrobu, rozdělování a oběh bohatství

 

ekonomika -   nějaká konkrétní činnost

                        chápána jako oblast společenské praxe

                        využívá teoretických poznatků ekonomie

 

člověk vstupuje do ekonomických vztahů, aby uspokojil své potřeby

 

potřeby: primární (hmotné, biologické, základní)

                             oděv, jídlo, vzduch

 

              sekundární (psychologické, nehmotné) - po uspokojení základních

                                 vzdělání

 

              individuální - pro jednotlivce, např. jídlo,...

              kolektivní - pro více lidí, např. ochrana životního prostředí

 

              zbytné - potřeby, bez kterých bychom se mohli obejít - např. kouření

              nezbytné - nemůžeme se bez nich obejít, např. jídlo

 

potřeby jsou uspokojovány statky a službami

 

statky - volné - volně dostupné, vzduch, sluneční energie, lesní plody

             ekonomické (hospodářské) - výsledky práce - výrobky, omezené množství

 

             hmotné - movité (auto - není připoutáno), nemovité (dům)

             nehmotné - duševní výtvory člověka                      

 

             spotřební - slouží k bezprostřední spotřebě - oblečení

             kapitálové - slouží k další výrobě

                                                 investiční (továrna) nebo provozní (materiál)

 

služby -

každá užitečná lidská činnost, která uspokojuje potřeby člověka již svým samotným průběhem bez zpředmětnění, nevzniká výrobek

              věcné - zaměřeny na obnovu hmotných statků (oprava auta)

              osobní - zaměřeny na člověka (léčení, výuka ve škole)

 

statky a služby jsou vzácné, protože výrobní zdroje jsou omezené

výrobní proces:            na začátku vstupy do výroby - přír. zdroje, suroviny + lidský faktor + peníze

                                    výroby

                                    statky

z výrobního procesu vychází, výstup - to, co uspokojuje potřeby

vzácnost statků se sníží tím, že se zlevní vstupy do výroby

 

 

ekonomie:      makroekonomie

                        mikroekonomie

 

makroekonomie zkoumá ekonomické souvislosti v celém národním hospodářství

 

mikroekonomie zkoumá ekonomické vztahy v základních ekonomických subjektech

                        1. domácnost - jednotlivci a rodiny se svými potřebami

                        2. větší ek. subjekt jsou podniky, firmy -

                                                                tržní subjekty, které organizují výrobu či prodej výrobků nebo služeb na trhu

                        3. největší ek. subjekt - stát - to už je makroekonomie

 

úlohy státu:     ovlivňuje regulaci cen

                        ovlivňuje trh jako prodávající - státními podniky

                                             jako kupující - formou státních zakázek

 

trh -      společenské uspořádání směny zboží

            dochází zde ke střetu nabídky a poptávky

            směna zboží koupí a prodejem

 

ekonomika - zahajuje výrobu statků a služeb, jejich rozdělování, směnu, spotřebu

 

v národním hospodářství rozlišujeme 3 ekonomické sektory:

            1. primární sektor - např. zemědělství, lesnictví, těžební prům.

            2. sekundární sektor - zpracovatelský prům., stavebnictví

            3. terciální sféra

 

rozeznáváme tyto ekonomické systémy:    1. zbytkový systém - v primitivních společnostech - směnový obchod

                                                                        2. příkazový systém - spojen s centrálně plánovanou ekonomikou

                                                                        3. tržní systém - výrobce a spotřebitel jsou propojeni trhem

                                                                        4. smíšený systém - tržní systém + něco z plánovaného systému -                                                                      zásahy státu, regulace státem

                                                                           dnes u nás