maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis

1. Charakteristika života v pravěku, rozdělení pravěku
2. Starověké otrokářské despozice - počátky lidské civilizace
3. Vznik, vývoj a zánik římské republiky
4. Krize římské republiky
5. Charakteristika římského císařství
6. Římské impérium
7. Vývoj v řecké oblasti od městských států k otrokářské demok.
8. První státní útvary na našem území
9. Utváření středověké Evropy
10. Rozpad rodového zřízení a počátky feudalismu od 5. do 10. st
11. Kultura doby románské
12. Vznik a vývoj českého feudálního státu za Přemyslovců
13. Rozkvět feudalismu v 11. – 14. století
14. Kultura doby gotické
15. Husitské revoluční hnutí a jeho historický význam
16. Období pozdního feudalismu v našich zemích – vláda Jiřího...
17. Reformace a protireformace, vznik nových církví...
18. Humanismus a renesance ve světě a u nás
19. Vývoj v Anglii před anglickou buržoazní revolucí...
20. Nástup Habsburků na český trůn, doba rudolfinská
21. Životní styl a kultura v období baroka v Evropě a u nás
22. Objevné plavby a počátky kolonialismu
23. Český stavovský odboj 1618 – 1620, 30ti letá válka + důsl.
24. První buržoazní revoluce (nizozemská, anglická)...
25. Vývoj v Rusku v 17. a 18. století – Petr I., Kateřina II.,..
26. Habsburská monarchie a Rusko
27. Osvícenství a Velká francouzská buržoazní revoluce
28. Politická a ekonomická expanze francouzské buržoazie
29. Osvícenství v našich zemích
30. První průmyslová revoluce v evropských zemích i v českých ze
31. Boj severoamerických osad za nezávislost
32. České národní obrození
33. Sociální poměry na počátku kapitalismu
34. Revoluční rok 1848 v Evropě
35. Revoluční rok 1848 v našich zemích
36. Evropské výtvarné umění, kultura, architektura a hudba v 19.
37. Věda, kultura a umění v českých zemích v 19. století
38. Druhá průmyslová revoluce, rozvoj vědy a techniky
39. Rusko – japonská válka, revoluce 1905 v Rusku...
40. První světová válka, příčiny, rozložení sil, průběh, výslede
41. Naše národy za 1. světové války, vznik ČSR
42. Hospodářské, politické a národnostní poměry v ČSR...
43. Hospodářské a politické poměry v evropských zemích mezi...
44. Světová hospodářská krize v letech 1929 – 1933
45. Události let 1938 – 1939 u nás v rámci...
46. Druhá světová válka, příčiny, průběh, výsledek, důsledky
47. Odboj Čechů a Slováků za 2. světové války
48. Světový poválečný vývoj, vztahy mezi Západem a Východem
49. Vývoj v ČSR po 2. světové válce
50. Rozpad koloniální soustavy v jednotlivých etapách...
51. Baroko
52. Klasicismus - osvícenství

Referáty

1. Pojmy z dějepisu
2. Egypt a Mezopotámie
3. Křižácké výpravy
4. Sňatková politika Karla IV.
5. Benešovy dekrety
6. Kultura s keramikou lineární
7. Románská a gotická kultura
8. Římská říše
9. Rané feudální státy
10. Světová hospodářská krize
11. Záviš z Falkenštejna
12. Charta 77

Odkazy